Blaney Elementary School
1621 Smyrna Road
Elgin, SC 29045

(803) 438-3241